Ca Pham

~ I'm DaD ~

Server

May 5, 2021
Install Apache Maven on Centos7

Install Apache Maven on Centos7

May 5, 2021
Install Java on MacOS

Install Java on MacOS

May 5, 2021
Install Apache Maven on MacOS

Install Apache Maven on MacOS

May 5, 2021
Use Fail2ban to secure server

Use Fail2ban to secure server

May 5, 2021
Centos command noted

Centos command noted

May 5, 2021
Let’s Encrypt and Vestacp on Centos7

Let’s Encrypt and Vestacp on Centos7

May 5, 2021
Logrotate in linux

Logrotate in linux

May 5, 2021
Install Nodejs on Centos7

Cài đặt Nodejs phiên bản mới nhất trên Centos7. Nói chung là có rất nhiều cách để cài đặt nhưng đây là cách mà mình hay làm. Note lại ở đây để có lúc quên thì vào coi lại ^.^