Ca Pham

~ I'm DaD ~

Vlang

February 16, 2021
Tìm hiểu V Language

Lang thang trên mạng mình tìm được một bài viết giới thiệu về ngôn ngữ lập trình mới có tên VLang. Thử tìm hiểu mấy cái ví dụ cơ bản thì phát hiện ra điều bất ngờ.