Ca Pham

~ I'm DaD ~
Ca Pham

Ca Pham Created 12 Posts

May 5, 2021

Install Apache Maven on Centos7

  1. Đảm bảo đã cài đặt xong java
  2. Download gói cài đặt của maven tại trang chủ (gói binary)
    https://maven.apache.org/download.cgi
    Ví dụ:
    wget http://mirror.downloadvn.com/apache/maven/maven-3/3.6.0/binaries/apache-maven-3.6.0-bin.zip. Giải nén gói maven mới down

unzip apache-maven-3.5.3-bin.zip
Nếu “unzip” báo not found thì sử dụng yum để cài: yum -y install unzip
3. Move gói maven vào trong thư mục opt
mv apache-maven-3.5 /opt/maven
4. Tạo biến môi trường cho maven

vi /etc/profile.d/maven.sh
export PATH=/opt/maven/bin:${PATH}
Note: nếu ko thành công thì thử lại:
chmod +x maven.sh
source /etc/profile.d/maven.sh
  1. Kiểm tra lại