Ca Pham

~ I'm DaD ~
Ca Pham

Ca Pham Created 12 Posts

May 5, 2021

Install Apache Maven on MacOS

 1. Đảm bảo đã cài đặt xong java
 2. Download gói cài đặt của maven tại trang chủ: https://maven.apache.org/download.cgi
 3. Giải nén gói download, sau đó copy vào thư mục “/usr/local”
  Ví dụ: mv apache-maven-3.5 /usr/local/maven
 4. Tạo biến môi trường cho maven
  vi ~/.bash_profile
  export PATH=/usr/local/apache-maven/bin:$PATH
  :wq
 5. Apply biến môi trường
  source ~/.bash_profile
 6. Kiểm tra lại
  mvn -version