Ca Pham

~ I'm DaD ~
Ca Pham

Ca Pham Created 12 Posts

May 5, 2021

Install Java on MacOS

Cài đặt java trên MACOS

 1. Download java trên trang chủ và thực hiện cài đặt theo hướng dẫn
 2. Tạo biến môi trường
  vi ~/.bash_profile
  export JAVA_HOME=”$(/usr/libexec/java_home -v 1.6)”
  hoặc
  export JAVA_HOME=”$(/usr/libexec/java_home -v 1.7)”
  hoặc
  export JAVA_HOME=”$(/usr/libexec/java_home -v 1.8)”
  Giải thích: tham số -v dùng để xác định version của java mà mình muốn chạy. Trường hợp này dùng cho cài đặt nhiều version của java. Nếu chỉ cài 1 version thì bỏ tham số này đi.
 3. Apply biến môi trường
  source ~/.bash_profile
  Bắt buộc pải có bước này thì biến môi trường JAVA_HOME mới hoạt động.
 4. Kiểm tra lại bằng lệnh
  java -version