Ca Pham

~ I'm DaD ~
Ca Pham

Ca Pham Created 12 Posts

May 5, 2021

Install Nodejs on Centos7

Hướng dẫn cài đặt Nodejs trên Centos 7

Định nghĩa Nodejs là gì thì mình ko nhắc lại nữa cho lan man. – Trang chủ
CentOS là một bản phân phối hệ điều hành miễn phí dựa trên Linux kernel. Nó có nguồn gốc từ Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Step 0

Bản Nodejs mới nhất được lưu tại: http://nodejs.org/dist/latest/
Mình vào đây chọn gói tương ứng với hệ điều hành phù hợp và copy link. Cụ thể ở đây mình chọn gói node-v10.0.0-linux-x64.tar.gz là gói mới nhất ở thời điểm hiện tại.
Lưu ý: mình chọn linux-x64 là vì mình dùng hệ điều hành Linux (Centos 7) và 64 bit

Step 1

Download về server:

    cd ~
    wget http://nodejs.org/dist/latest/node-v10.0.0-linux-x64.tar.gz

Step 2

Giải nén và cài đặt trong 1 nốt nhạc.

    sudo tar --strip-components 1 -xzvf node-v* -C /usr/local

Step 3

OK, tới đây là bạn đã cài đặt xong nodejs rồi đó. Thử check lại bằng lệnh sau:

    node --version

Kết quả trả về là: v10.0.0