Install Apache Maven on Centos7

Cài đặt Maven trên Centos7 1. Đảm bảo đã cài đặt xong java 2. Download gói cài đặt của maven tại trang chủ (gói binary) https://maven.apache.org/download.cgi Ví dụ: wget http://mirror.downloadvn.com/apache/maven/maven-3/3.6.0/binaries/apache-maven-3.6.0-bin.zip. Giải nén... Read more »

Install Java on MacOS

Cài đặt java trên MACOS 1. Download java trên trang chủ và thực hiện cài đặt theo hướng dẫn 2. Tạo biến môi trường vi ~/.bash_profile export JAVA_HOME=”$(/usr/libexec/java_home -v 1.6)” hoặc export... Read more »

Install Apache Maven on MacOS

1. Đảm bảo đã cài đặt xong java 2. Download gói cài đặt của maven tại trang chủ: https://maven.apache.org/download.cgi 3. Giải nén gói download, sau đó copy vào thư mục “/usr/local” Ví... Read more »

Tìm hiểu mô hình lập trình MapReduce

Khái niệm : Mapreduce là một mô hình lập trình, thực hiện quá tình xử lý tập dữ liệu lớn. Mapreduce gồm 2 pha : map và reduce. Hàm Map : Các... Read more »