Centos command noted

Sau một thời gian làm việc với CentOS mình cảm thấy thật sự yêu thích OS này. Tuy nhiên đôi khi “não phẳng” mình mở terminal lên và mất 15 tới 30 phút cho việc type 1 câu lệnh cơ bản. Do đó tốt nhất là nên note lại trên blog để mỗi lúc cần chỉ việc copy và paste cho nhanh.

Check alias in service

Không nhớ alias Redis, Mysql trong service là gì, dùng lệnh:

systemctl list-unit-files
systemctl list-unit-files | grep redis

Xem những service chạy ngay sau khởi động server

chkconfig --list

Xem repo của yum

ll /etc/yum.repos.d/

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *