Custom condition in codeigniter

Codeigniter là framework PHP mô hình MVC đơn giản và được nhiều developer vọc nhiều nhất. Tuy vậy đôi lúc vẫn gặp phải những problem “chuối củ” như sau.
Yêu cầu: Viết câu sql lấy các sản phẩm có “infor” là “rent” và typeq là “in” hoặc “out”.
Khi đó ta nghĩ đến hàm where trong CI như sau:

$this->db->where($con);

Nhưng $con thường dùng ở đây là array kiểu như:

$array = array('name' => $name, 'title' => $title, 'status' => $status);

Thật may là CI cho phép ta tuỳ biến câu điều kiện như sau:

$this->db->from('posted');
$st="infor='rent' AND (typeq='in' OR typeq='out')";
$this->db->where($st, NULL, FALSE); 
$q = $this->db->get();

$this->db->where() accepts an optional third parameter. If you set it to FALSE, CodeIgniter will not try to protect your field or table names with backticks
Xem thêm tại: https://www.codeigniter.com/userguide2/database/active_record.html#select

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *