Install Apache Maven on Centos7

Cài đặt Maven trên Centos7

1. Đảm bảo đã cài đặt xong java

2. Download gói cài đặt của maven tại trang chủ (gói binary)

https://maven.apache.org/download.cgi
Ví dụ:
wget http://mirror.downloadvn.com/apache/maven/maven-3/3.6.0/binaries/apache-maven-3.6.0-bin.zip. Giải nén gói maven mới down

unzip apache-maven-3.5.3-bin.zip
Nếu “unzip” báo not found thì sử dụng yum để cài: yum -y install unzip

4. Move gói maven vào trong thư mục opt

mv apache-maven-3.5 /opt/maven

5. Tạo biến môi trường cho maven

vi /etc/profile.d/maven.sh
export PATH=/opt/maven/bin:${PATH}
Note: nếu ko thành công thì thử lại:
chmod +x maven.sh
source /etc/profile.d/maven.sh

7. Kiểm tra lại

mvn -version

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *