Install Apache Maven on MacOS

1. Đảm bảo đã cài đặt xong java
2. Download gói cài đặt của maven tại trang chủ: https://maven.apache.org/download.cgi
3. Giải nén gói download, sau đó copy vào thư mục “/usr/local”
Ví dụ: mv apache-maven-3.5 /usr/local/maven
4. Tạo biến môi trường cho maven
vi ~/.bash_profile
export PATH=/usr/local/apache-maven/bin:$PATH
:wq
5. Apply biến môi trường
source ~/.bash_profile
6. Kiểm tra lại
mvn -version

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *