Install Java on MacOS

Cài đặt java trên MACOS
1. Download java trên trang chủ và thực hiện cài đặt theo hướng dẫn
2. Tạo biến môi trường
vi ~/.bash_profile
export JAVA_HOME=”$(/usr/libexec/java_home -v 1.6)”
hoặc
export JAVA_HOME=”$(/usr/libexec/java_home -v 1.7)”
hoặc
export JAVA_HOME=”$(/usr/libexec/java_home -v 1.8)”
Giải thích: tham số -v dùng để xác định version của java mà mình muốn chạy. Trường hợp này dùng cho cài đặt nhiều version của java. Nếu chỉ cài 1 version thì bỏ tham số này đi.
3. Apply biến môi trường
source ~/.bash_profile
Bắt buộc pải có bước này thì biến môi trường JAVA_HOME mới hoạt động.
4. Kiểm tra lại bằng lệnh
java -version

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *