Install Nodejs on Centos7

Cài đặt Nodejs phiên bản mới nhất trên Centos7. Nói chung là có rất nhiều cách để cài đặt nhưng đây là cách mà mình hay làm. Note lại ở đây để có lúc quên thì vào coi lại ^.^

Hướng dẫn cài đặt Nodejs trên Centos 7

  • Định nghĩa Nodejs là gì thì mình ko nhắc lại nữa cho lan man. – Trang chủ
  • CentOS là một bản phân phối hệ điều hành miễn phí dựa trên Linux kernel. Nó có nguồn gốc từ Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Step 0

Bản Nodejs mới nhất được lưu tại: http://nodejs.org/dist/latest/
Mình vào đây chọn gói tương ứng với hệ điều hành phù hợp và copy link. Cụ thể ở đây mình chọn gói node-v10.0.0-linux-x64.tar.gz là gói mới nhất ở thời điểm hiện tại.
Lưu ý: mình chọn linux-x64 là vì mình dùng hệ điều hành Linux (Centos 7) và 64 bit

Step 1

Download về server:

cd ~
wget http://nodejs.org/dist/latest/node-v10.0.0-linux-x64.tar.gz 

Step 2

Giải nén và cài đặt trong 1 nốt nhạc.

 sudo tar --strip-components 1 -xzvf node-v* -C /usr/local 

Giải thích:
– Câu lệnh trên thực thi giải nén file node-v10.0.0-linux-x64.tar.gz ra sẽ có các files: CHANGELOG.md, LICENSE, README.md và các thư mục bin, include, lib, share.
– Tiếp theo nó sẽ move hết tất cả các file và thư mục đã giải nén vào thư mục /usr/local

Step 3

OK, tới đây là bạn đã cài đặt xong nodejs rồi đó. Thử check lại bằng lệnh sau:

 node --version 

Kết quả trả về là: v10.0.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *