Kiểm tra extension PHP

Đôi khi chúng ta code 1 function cần thực hiện một chức năng mà PHP standard lại không hỗ trợ, ta phải sử dụng đến các extension của PHP.

Nhưng không phải host nào cũng bật sẵn những extension. Do đó để dễ dàng hơn ta nên kiểm tra xem host có hỗ trợ những extension đó không bằng cách sử dụng hàm: extension_loaded như sau:

function requireDependencies() {
	$requiredExtensions = array(‘xmlwriter’, ‘SimpleXML’, ‘openssl’, ‘dom’, ‘hash’, ‘curl’);
	foreach ($requiredExtensions as $ext) {
		if (!extension_loaded($ext)) {
			throw new Exception(‘The script library requires the ‘ . $ext . ‘ extension.’);
		}
	}
}

Bài viết cũ nhưng mong là ai đó sẽ cần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *