codeigniter

Custom condition in codeigniter

Codeigniter là framework PHP mô hình MVC đơn giản và được nhiều developer vọc nhiều nhất. Tuy vậy đôi lúc vẫn gặp phải những problem “chuối củ” như sau. Read more »

Kiểm tra extension PHP

Đôi khi chúng ta code 1 function cần thực hiện một chức năng mà PHP standard lại không hỗ trợ, ta phải sử dụng đến các extension của PHP. Read more »