[Symfony4] Sự khác nhau giữa Controller và AbstractController

Sau một thời gian tìm hiểu Symfony4 tôi nhận thấy rằng hầu hết các controller trong “demo” hoặc “skeleton” đều extends AbstractController thay cho Controller. Câu hỏi đặt ra là: Không xét... Read more »